O NÁS
Jsme český investiční fond kvalifikovaných investorů
s proměnným základním kapitálem se zaměřením na investice do aktiv s předpokládaným vyšším výnosem
a tomu odpovídajícím rizikem. Nejsme sektorově nebo geograficky omezení, ale zaměřujeme se zejména na oblast Asie (včetně Mongolska, Kazachstánu a dalších států)
a také východní a střední Evropu.
PROČ ČESKÝ SICAV?
Česká právní struktura je pozitivně vnímaná zahraničními partnery, iniciátory projektů a investory, zejména v Asii a zemích SNS. Flexibilní struktura SICAV umožňuje přizpůsobit nabídku potřebám investora, poskytuje možnost oddělení zájmů různých investorů a poskytuje několik vrstev ochrany investorů. Daňový režim a fondové poplatky poskytují značné výhody v porovnání s jinými tradičními lokalitami pro SICAV.
NÁŠ TÝM
 • Martin Kadlec
  Člen dozorčí rady
 • David Urbanec
  Člen investičního výboru
 • Iakov Adamovskiy
  Člen investičního výboru
 • Lidia Nevmeržická
  Projektová manažerka
 • Alfred Brunclík
  Člen dozorčí rady
 • Milan Klečka
  Poradce dozorčí rady
 • Baurzhan Ibraev
  Předseda dozorčí rady
Upozornění pro investory
Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. V případě investice v rozmezí 1 000 000 CZK až 125 000 EUR posuzuje vhodnost takové investice pro investora obhospodařovatel nebo administrátor fondu.

Fond upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení
výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Detailní informace obsahuje statut fondu a Sdělení klíčových informací (KID). Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na webových stránkách http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 – Nusle.

Informace o zpracování osobních údajů týkající se zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, naleznete na webových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s. www.avantfunds.cz/gdpr/.
Další důležité informace pro investory jsou uvedeny na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.
info@prevalent.eu
+420 233 321 805
Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, ČR
KONTAKTY:
IČO: 036 09 260
Spisová značka: B 20251 vedená u MS v Praze