O NÁS
Jsme český investiční fond kvalifikovaných investorů
s proměnným základním kapitálem se zaměřením na investice do aktiv s předpokládaným vyšším výnosem
a tomu odpovídajícím rizikem. Nejsme sektorově nebo geograficky omezení, ale zaměřujeme se zejména na oblast Asie (včetně Mongolska, Kazachstánu a dalších států)
a také východní a střední Evropu.
PROČ ČESKÝ SICAV?
Česká právní struktura je pozitivně vnímaná zahraničními partnery, iniciátory projektů a investory, zejména v Asii a zemích SNS. Flexibilní struktura SICAV umožňuje přizpůsobit nabídku potřebám investora, poskytuje možnost oddělení zájmů různých investorů a poskytuje několik vrstev ochrany investorů. Daňový režim a fondové poplatky poskytují značné výhody v porovnání s jinými tradičními lokalitami pro SICAV.
NÁŠ TÝM
Martin Kadlec
Člen dozorčí rady
David Urbanec
Člen investičního výboru
Iakov Adamovskiy
Člen investičního výboru
Lidia Nevmeržická
Projektová manažerka
Alfred Brunclík
Člen dozorčí rady
Milan Klečka
Poradce dozorčí rady
Baurzhan Ibraev
Předseda dozorčí rady
Upozornění pro investory
Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. V případě investice v rozmezí 1 000 000 CZK až 125 000 EUR posuzuje vhodnost takové investice pro investora obhospodařovatel nebo administrátor fondu.

Fond upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení
výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Detailní informace obsahuje statut fondu a Sdělení klíčových informací (KID). Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na webových stránkách http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 – Nusle.

Informace o zpracování osobních údajů týkající se zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, naleznete na webových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s. www.avantfunds.cz/gdpr/.
Další důležité informace pro investory jsou uvedeny na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.
info@prevalent.eu
+420 233 321 805
Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, ČR
KONTAKTY:
IČO: 036 09 260
Spisová značka: B 20251 vedená u MS v Praze